Media:
35
Create:
2022/11/15
Manager:
系統管理者
Manager:系統管理者
 1. 3.
  第一單元:句子中常使用 đi / nhé / chứ / cho / nè 之15個例句
 2. 4.
  第二單元:句子中常使用 mà / đâu / đấy 之15個例句
 3. 5.
  第三單元:句子中常使用 là / thôi / nào / ghê / nữa / quá / nhỉ 之15個例句
 4. 6.
  第四單元:句子中常使用 đã / đây / luôn / cho rồi / thì / ra 之15個例句
 5. 7.
  第五單元:句子中常使用 như là / lúc nào / lại / xuể / nổi / thà / được / bằng / điều / càng 之15個例句
 6. 8.
  第六單元:句子中常使用 chính / ngay / suýt / mình / trừ 之15個例句